USŁUGI

Kompleksowa obsługa i zarządzanie kadrami

Zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawców sporządanie świadectw pracy, umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń itp. ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

Kompleksowa obsługa i zarządzanie płacami

Naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń sporządzanie list płac naliczanie podatku od osób fizycznych naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych RMUA ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków rozliczanie delegacji prowadzenie rozliczeń PFRON sporządzanie sprawozdań do GUS

Usługi dodatkowe

Bieżąca aktualizacja sald rozrachunkowych z kontrahentami przygotowywanie not odsetkowych